Pamiatky na Slovensku

Ochrana pamiatok a pamiatkový fond Slovenskej republiky


Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa zákona 49/2002 Z.z. za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonávajúca vyhláška, novelizácie a súvisiace zákony je základným zákonom pre ochranu pamiatok v Slovenskej republike.

Špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Národné kultúrne pamiatky  a pamiatkové územia sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý poskytuje základné údaje na jeho ochranu na území celej Slovenskej republiky. 

Ústredný zoznam pamiatkového fondu na Slovensku obsahuje:

Národné kultúrne pamiatky 
Pamiatkové rezervácie (PR)
Pamiatkové zóny (PZ)
Lokality svetového dedičstva UNESCO
 

Národné kultúrne pamiatky (NKP)


Národná kultúrna pamiatka (NKP) je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

K 1.1.2020 bolo na Slovensku evidovaných - zapísaných v registri pamiatkového fondu :
 
  • 10037 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 17103 pamiatkových objektov
  • 15206  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok (zoznam sa nezverejňuje) , ktoré tvorí 35488 pamiatkových predmetov
Register pamiatkového fondu obsahuje tiež Vybrané národné kultúrne pamiatky - 72 najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením Zákona č. 49/2002 Z.z., ktorým zmenil systém evidencie pamiatkového fondu.
Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné pamiatkové objekty a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v zozname pamiatkového fondu.  Pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie zachováva iba ako údaj v registri.

Zoznam vybraných - najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok  národných kultúrnych pamiatok >>
 

Pamiatkové rezervácie (PR)


Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť. Na Slovensku bolo do 1.1.2020 vyhlásených 28 pamiatkových rezervácií.

Zoznam pamiatkových rezervácií >>
 

Pamiatkové zóny (PZ)


Pamiatková zóna je územie s historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s pamiatkovými hodnotami alebo územie s archeologickými nálezmi a archeologickými náleziskami, ktoré možno topograficky vymedziť.  Na slovensku bolo k 1.1.2020 vyhlásených 82 pamiatkových zón.
 

Lokality svetového dedičstva UNESCO


Lokality Svetového kultúrneho dedičstva sú vedené ako špeciálny register.
Obsahuje nasledovné lokality:

Banská Štiavnica - mesto a technické pamiatky okolia
Bardejov - historické centrum mesta
Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia
Vlkolínec -  pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Zoznam lokalít Svetového kultúrneho dedičstva >>

Zdroj:  www.pamiatky.sk,  Zákon č.49/2002