Zoznam nížin na Slovensku


Nížiny na území Slovenska - zoznam

 


Nížina je územie s rovinným až pahorkatinným georeliéfom (georeliéf je súbor tvarov zemského povrchu - členitosť zemského povrchu) v nadmorskej výške do 200 m.n.m.  Na území Slovenska je to územie do 300 m.n.m. - u štátov ktoré nemajú prístup k moru sa obvykle posúva hranica nížin na 300 m.n.m. Reliéf slovenských nížin sa teda pohybuje v nadmorskej výške od 94 m n.m. (ústie rieky Bodrog zo Slovenskej strany - najnižšie položené miesto na Slovensku nad morom)  do 300 metrov nad morom.

Na území Slovenska je 5 nížin. V zozname je zahrnutý tiež Dolnomoravský úval, ktorý je možné považovať za riečnu nížinu -  nachádza na západnom Slovensku a na juhovýchode Českej republiky na dolnom toku rieky Morava. Borská nížina je súčasťou Záhorskej Nížiny.

Nížiny členia podľa geomorfologického členenia nasledovne:

Podunajská nížina
Delí na Podunajskú pahorkatinu a Podunajskú rovinu

Východoslovenská nížina
Delí sa na Východoslovenskú rovinu a Východoslovenskú pahorkatinu

Záhorská nížina
Delí sa na Borskú nížinu a Chvojnickú pahorkatinu

Najvačšia nížina na Slovensku je Podunajská nížina s rozlohou približne 12 0000 km2.
Druhá najvačšia nížina je Východoslovenská nižina s rozlohou približne 4 000 km2.
Záhorská nížina má rozlohu približne 1 400 km2.

Nižšie je uvedený zoznam všetkých nížin na území Slovenska, ich nadradených jednotiek a podcelkov podľa geomorfologického členenia
Nr.NížinaNadradená jednotkaPodradené jednotky
1.Borská nížinaZáhorská nížina (Oblasť)Dolnomoravská niva, Myjavská niva, Gbelský bor, Záhorské pláňavy, Bor, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina
2.Dolnomoravský úvalJuhomoravská panva (Oblasť)Dyjsko-moravská niva
3.Podunajská nížinaMalá dunajská kotlina (Subprovincia)Podunajská rovina, Podunajská pahorkatina
4.Východoslovenská nížinaVeľká dunajská kotlina (Subprovincia)Východoslovenská rovina, Východoslovenská pahorkatina
5.Záhorská nížinaViedenská kotlina (Subprovincia)Borská nížina, Chvojnická pahorkatina