Administratívne členenie Slovenska

1.  Z pohľadu územného členenia

Kraje - územie sa delí na 8 krajov, kraje sa členia na okresy
Okresy - na území Slovenska je 79 okresov rozdelených do 8 krajov
Obce - na území Slovenska je 2 890 obcí, z toho 140 miest
 
Kraje na Slovensku


 
2. Z pohľadu územnej samosprávy - územno-správne členenie

Podľa zákona z roku 1996 boli na výkon štátnej správy územia vytvorené územné celky (samosprávne územné celky) a správne celky.

a) Územné usporiadanie - územné celky (samosprávne územné celky)

Územné celky (samosprávne územné celky) sú:
 
  • Samosprávne kraje (vyššie územné celky)
  • Obce

Samosprávne kraje (vyššie územné celky)

Územie je rozdelene na 8 samosprávnych krajov. Samosprávny kraj je najvyššia samosprávna jednotka na Slovensku. Každý okres v kraji má v krajskom zastupiteľstve zastúpenie podľa počtu obyvateľov. Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja.

Samosprávne kraje na Slovensku:
 
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj

Obce
Obec je základný samosprávny celok na Slovensku.

b) Správne usporiadanie - správne celky

Správne celky sú kraje a okresy.  Kraje sa členia na okresy. Správnymi celkami sú tiež obce a vojenské obvody, ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu.
 

Pre podrobnejšie informácie o územno-správnom členení prejdite na:
>> Územné a správne členenie Slovenska
 

Doporučené - súvisejúce články:

>> Kraje na Slovensku
>> Zoznam krajov na Slovensku
>> Zoznam okresov na Slovensku