Význam - vysvetlenie niektorých geografických a geomorfologických výrazov:

Názov

Brána výrazná vhĺbená geomorfologická jednotka, ktorá spája dve susedné vhĺbené geomorfologické jednotky väčšieho plošného rozsahu. Dno brány má zväčša ráz roviny alebo plochej pahorkatiny
Brázda pomerne úzka, výrazne pretiahnutá zníženina s plochým dnom
Dolina pretiahnutá, zdola neuzavretá zníženina
Hora vyvýšenina so stromovým porastom
Hornatina územie s veľmi silne členitým georeliéfom
Hornatina územie s veľmi silne členitým georeliéfom s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou od 311 do 640 m
Hrebeň pretiahnutá vyvýšenina s ostrou, často skalnatou vrcholovou časťou
Chrbát pretiahnutá vyvýšenina s výraznými okrajovými svahmi a zaoblenou alebo plochou vrcholovou časťou
Jama menšia uzavretá zníženina
Jaskyňa rozsiahlejšia dutina pod zemským povrchom
Kaňon hlboká dolina so strmými svahmi a plochým dnom
Klenba rozsiahla oblá vyvýšenina oválneho až kruhového pôdorysu
Kotlina výrazná zníženina, obklopená zo všetkých strán vyšším reliéfom, s plochým alebo mierne zvlneným dnom
Kráter uzavretá zníženina lemovaná vyvýšeným valom
Kužeľ vyvýšenina podobná plášťu kužeľa, resp. jeho časti
Masív mohutný horský alebo veľhorský celok, jeho dĺžka a šírka sú zhruba rovnaké
Močiar močiar je mokraď, územie presiaknuté vodou, ktoré je zalesnené
Mokraď mokraď je trvalo alebo väčšinu času zamokrené územie tvoriace charakteristický ekosystém.
Niva údolná alebo riečna niva - dno riečneho údolia
Nížina územie v nadmorskej výške do 300 m n. m. s rovinným alebo pahorkatinným georeliéfom. (Vo svete je častejšie zaužívaná výšková hranica 200 m n. m.)
Pahorkatina územie so zvlneným georeliéfom s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou od 31 do 100 m
Pahorok malá vyvýšenina s nevýrazným úpätím a miernymi svahmi
Panva rozsiahla plytká zníženina, obklopená zo všetkých strán vyšším georeliéfom, s plochým alebo mierne zvlneným dnom
Planina plošina vo väčšej nadmorskej výške spravidla v oblasti vrchovín a hornatín
Plošina územie s plochým alebo veľmi mierne zvlneným georeliéfom v okolitom členitejšom území, spravidla oddelená svahom od príslušnej eróznej bázy
Podhorie územie vrchovinného alebo pahorkatinného rázu, vývojovo spojené so susednou hornatinou
Podolie údolie, rovina
Pohorie všeobecné označenie rozsiahlej vyvýšeniny hornatinného, príp. vrchovinného charakteru
Predhorie súvislé nižšie horstvo, ktoré sa rozkladá pred vlastným horským masívom
Priesmyk výrazné zníženie súvislého horského chrbta hlboko zarezaným sedlom alebo dolinou
Rovina územie s rovným alebo len mierne zvlneným georeliéfom s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou do 30 m
Ryha úzka strmá zníženina menších rozmerov
Sedlo najnižšie miesto na chrbte alebo hrebeni medzi dvomi vyvýšeninami
Svah uklonená časť georeliéfu
Tabuľa územie plošinového rázu
Terasa (Terasy) lavicový stupeň v georeliéfe zložený z plošiny a strmého svahu
Tiesňava časť doliny so strmými svahmi s dnom najčastejšie vyplneným v celej šírke korytom vodného toku a s výraznou údolnicou
Úpätie územie na styku dvoch rôzne sklonených plôch georeliéfu na rozhraní zníženiny a vyvýšeniny
Úval výrazná vhĺbenina podmienená väčšinou tektonicky, obvykle pretiahleho tvaru, na jednom alebo na oboch koncoch otvorená, so širokým dnom s prevládajúcou malou výškovou členitosťou (do 75 m)
Val pretiahnutá vyvýšenina v plochom území
Veľhornatina územie s mimoriadne členitým georeliéfom s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou nad 641 m
Vrch, Štít vyvýšenina väčších rozmerov vo vrchovine, spravidla s relatívnou výškou nad 150 m
Vrchovina územie s členitým georeliéfom s prevládajúcou výškovou (vertikálnou) členitosťou od 101 do 310 m
Vysočina územie v nadmorskej výške nad 300 m (nízka v. 301 – 800 m, stredná v. 801 – 1 500 m, vysoká v. nad 1 501 m. Vo svete je zaužívaná dolná výšková hranica 200 m n. m.
Zníženina územie (forma reliéfu) s nadmorskou výškou menšou ako je v jeho okolí. Relatívne nižšia (vhĺbená, znížená) časť georeliéfu. Negatívna forma georeliéfu.
Zráz príkro uklonený svah so sklonom spravidla väčším než 35°
Zrub veľmi strmý (takmer kolmý) svah

>> Geomorfológia Slovenska
>> Geomorfologické členenie - tabuľka
>> Geomorfologické členenie - stromové zobrazenie
>> Zoznam geomorfologických jednotiek
>> Geomorfologické celky