Natura 2000

Natura 2000 na Slovensku


Tento článok nadväzuje na: Chránené územia - prehľad a členenie

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva a zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Na Slovensku sú do sústavy NATURA 2000 zahrnuté:
 

Chránené vtáčíe územia (CHVÚ)


Chránené vtáčie územie je biotop druhov vtákov európskeho významu alebo biotop sťahovavých druhov vtákov chránený za účelom ich prežitia a rozmnožovania.

Zoznam chránených vtáčích území  na Slovensku >>


Územia európskeho významu (ÚEV)


Je to významné územie v rámci sústavy Natura 2000, ktoré je vyhlásené na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
Tieto územia sú tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia. Medzi biotopy napríklad patria alpínske travinnobylinné porasty na silikátovom podklade, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, horské kosné lúky kosodrevina, vresoviská a medzi druhy vretenica malá, zubor hrivnatý, vlk dravý, netopier obyčajný, kamzík vrchovský.

Územia európskeho významu na www.minzp.sk >>

Zdroj: www.minzp.sk

Užitočné odkazy:
Chránené vtáčie územia - minzp.sk
http://www.sopsr.sk/natura/