Zoznam kategóríí chránených území

Kategórie chránených území

Poradie Názov Kód
1 Národný park NP
2 Chránená krajinná oblasť CHKO
3 Chránený areál CHA
4 Národná prírodná rezervácia NPR
5 Národná prírodná pamiatka NPP
6 Prírodná rezervácia PR
7 Prírodná pamiatka PP
8 Chránený krajinný prvok CHKP
9 Chránené vtáčie územie CHVU