Jaskyne UNESCO

Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO


Tento článok nadväzuje na: Chránené územia - prehľad a členenie

Cieľom programu Svetového dedičstva UNESCO je katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané lokality môžu po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového dedičstva. Program bol založený na základe Dohody o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prijatej na konferencii UNESCO 16. novembra 1972 , ktorá sa uskutočnila v Paríži.
 
Jaskyne Slovenského krasu boli na základe spoločného projektu Slovenska a Maďarska zapísané na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO v roku 1995 ako Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu. V roku 2000 bola bol tento projekt rozšírený o Dobšinskú ľadová jaskyňu, ktorá sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj (NPSR). Z týcho jaskýň sú na Slovensku sprístupnené pre verejnosť  Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa  a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Ostatné jaskyne a priepasti svetového dedičstva UNESCO nie sú sprístupnené , mnohé z nich sú ťažko dostupné.

Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu vynikajú veľkým počtom komplexných, rozmanitých a relatívne neporušených jaskýň sústredených do relatívne malej oblasti. Táto výnimočná skupina 712 jaskýň zaznamenaných v čase zápisu sa nachádza na severovýchodnej hranici Maďarska a na juhovýchodnej hranici Slovenska. Nachádza sa v chránenej oblasti s rozlohou 56 651 ha s veľkým ochranným pásmom. V tejto oblasti je dnes známych viac ako 1000 jaskýň, väčšina z nich sa nachádza na území Slovenska. Na zozname UNESCO sa nachádzajú vybrané lokality. Krasové procesy vytvorili bohatú rozmanitosť štruktúr a biotopov, ktoré sú dôležité z biologického, geologického a paleontologického hľadiska.
 

Jaskynný systém Baradla - Domica

Dobšinská ľadová jaskyňa

Diviačia priepasť

Drienovská jaskyňa

Hrušovská jaskyňa

Jasovská jaskyňa

Jaskynný systém Gombasecká jaskyňa - Silická ľadnica

Gombasecká jaskyňa
Silická ľadnica

Jaskynný systém jaskyňa Skalistý potok - Kunia priepasť

Jaskyňa Skalistého potoka
Kunia priepasť

Krásnohorská jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Obrovská priepasť

Snežná diera

Zvonivá diera

 
Zdroj: Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst - UNESCO World Heritage List