Biosférické rezervácie na Slovensku

Program Človek a biosféra (MAB) UNESCO


Tento článok nadväzuje na: Chránené územia - prehľad a členenie

Program Človek a biosféra (MAB) UNESCO, ktorý bol založený v roku 1971, je medzivládny vedecký program, ktorého cieľom je vytvoriť vedecký základ na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi a ich prostredím. Program MaB v sebe spája poznatky prírodných a spoločenských vied a vytvára tak základ pre racionálne a trvalo udržateľné využívanie zdrojov biosféry, so súbežnou ochranou prírodných ekosystémov a človekom pretvorenej krajiny.

V praxi sa program MAB realizuje prostredníctvom sústavy biosférických rezervácií. Tieto územia predstavujú reprezentatívne ukážky kultúrnych i prírodných krajín, v ktorých zároveň hrá dôležitú úlohu človek a jeho aktivity. Väčšina biosférických rezervácií zahŕňa ako prírode blízke územie, tak aj územie narušené činnosťou človeka. To umožňuje študovať konflikty medzi človekom a prírodným prostredím a podporovať zvyšovanie biodiverzity v narušených oblastiach.

Svetová sieť biosférických rezervácií zahŕňa 701 lokalít v 124 krajinách po celom svete, vrátane 21 cezhraničných lokalít (r. 2019).

Každá biosférická rezervácia plní tri základné funkcie: 
 
  • Ochrana biodiverzity, ekosystémov a krajiny
  • Udržateľný hospodársky a socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva
  • Podpora vedy, výskumu a vzdelávania s dôrazom na budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni
Na Slovensku sú do programu MAB zaradené 4 biosférické rezervácie:

Tatry
Poľana
Slovenský kras
Východné Karpaty


Všetky štyri biosférické rezervácie sú súčasne chránenými územiami - 2 sú národným parkom (Tatry - Tatranský národný park, Národný park Slovenský kras)  a 2 chránenou krajinnou oblasťou (Východné Karpaty, Poľana).

Zdroje a užitočné odkazy:
UNESCO Man and the Biosphere >>
UNESCO - Program Človek a Biosféra